Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Østfyns Biavlerforening. Hjemstedskommunen er Kerteminde Kommune.

§ 2 Formål

Formål

Østfyns Biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en forening, der skal virke for biavlens fremme på Østfyn. Østfyns Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Drift

Drift

Foreningens drift finansieres hovedsageligt ved kontingenter fra medlemmerne.

§ 4 Medlemskab

Aktive medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Medlemskab dækker en husstand.

Støttemedlemmer

Som støttemedlemmer kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Støttemedlemskab forudsætter, at husstanden ikke holder honningbier, eller at et medlem af husstanden er medlem af Danmarks Biavlerforening.
Støttemedlemmer har adgang til alle foreningens faciliteter og møder, ligesom de får tilsendt eventuelle skriftlige meddelelser.

Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan hædre medlemmer ved at udnævne dem til æresmedlemmer. Nye æresmedlemmer er kontingentfri over for Østfyns Biavlerforening, men må selv betale eventuelt kontingent til Danmarks Biavlerforening.

Medlemsår

Medlemskab følger Danmarks Biavlerforenings medlemsår.

§ 5 Eksklusion

Eksklusion   

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kan ankes til afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

§ 6 Generalforsamling

Afholdelse

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af november.

Stemmeret 

Hvert aktivt medlemskab kan på generalforsamlingen stemme med én stemme. Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret.

Indvarsling

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med fyldestgørende dagsorden og i oktobernummeret af Tidsskrift for Biavl.

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af de aktive medlemmer forlanger det.

Dagsorden

Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Forslag fra medlemmerne.
  • Valg af bestyrelse og én suppleant
    • Det skal fremgå, hvilke valgte der er på valg, og hvilke der modtager genvalg.
  • Valg af revisor og én revisorsuppleant.
  • Eventuelt.
Afstemninger

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det.

Kontakt til Danmarks Biavlerforening

Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening.

Vedtægts­ændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Opløsning   Østfyns Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Foreningens midler tilstilles almennyttige formål indenfor dansk og om muligt fynsk biavl efter den sidste generalforsamlings anvisning.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen   

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Valgperioder   

Bestyrelsen vælges for en to-årig periode med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.De 2 revisorer vælges for en to-årig periode og afgår på skift. Bestyrelsessuppleanten og revisorsuppleanten vælges for en et-årig periode. Støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

Valg af formand, kasserer og sekretær

Bestyrelsen vælger selv en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent

Fastsættelse af kontingent foretages af bestyrelsen således, at kontingentet til Danmarks Biavlerforening og lokalforeningen er økonomisk forsvarligt. Kontingentet for støttemedlemmer dækker kun lokalforeningen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Tegning

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.

Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

§ 9 Vedtagelse og ikrafttræden

Vedtagelse

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. november 2011. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2012. Tidligere vedtægter bortfalder i deres helhed fra denne dato.